• Regulamin

1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie dostępnym pod adresem barato.pl prowadzonym przez MARKETIV SP. Z O.O., ul. Zamknięta 10/1.5, 30-554 Kraków, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6793196359, REGON: 385503530, KRS: 0000827544 (zwaną dalej Sprzedającym).
 2. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym oraz składania reklamacji, za pomocą następujących danych teleadresowych:
  1. adres korespondencyjny: ul. Zamknięta 10/1.5,
  2. adres poczty elektronicznej: sales@marketiv.agency
  3. telefon komórkowy: +48 798 900 802.
 3. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:
  1. Koszyk - usługa świadczona przez Sprzedającego drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu zawarcia umowy sprzedaży  bez prowadzenia konta w Serwisie,
  2. Formularz Kontaktowy – usługa świadczona przez Sprzedającego drogą elektroniczną polegająca umożliwieniu złożenia przez Klienta zapytania, opinii bądź wniosku bez prowadzenia konta w Serwisie,
  3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedającym  za pośrednictwem Serwisu umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  4. Konsument – Klient, który zawiera ze Sprzedającym umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
  5. Newsletter –list elektroniczny przesyłany przez Sprzedającego za zgodą Klienta, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, zawierający informacje marketingowe lub handlowe jednoznacznie wskazującymi na nadawcę listu.
  6. Administrator danych - MARKETIV SP. Z O.O., ul. Zamknięta 10/1.5, 30-554 Kraków, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6793196359, REGON: 385503530, KRS: 0000827544 (zwany również Sprzedającym),
  7. Regulamin – niniejszy regulamin,
  8. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem barato.pll.
  1. Towar – przedmiot umowy sprzedaży zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą.
 1. Sprzedający stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem:
  1. formularze zawarte w serwisie,
  2. poczta elektroniczna,
  3. kontakt telefoniczny,
  4. korespondencja pocztowa.
 2. Informacje o towarach podane w Serwisie, a szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Korzystanie z serwisu

 1. Do dokonywania zakupów w Serwisie konieczne jest:
  1. posiadanie konta poczty elektronicznej,
  2. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenie multimedialnego z dostępem do Internetu.
 1. W Serwisie dostępne są następujące usługi elektroniczne: Formularz Kontaktowy, Koszyk, Newsletter.
 2. Usługa Koszyk prowadzona jest na rzecz Klienta nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia bądź z chwilą anulowania składanego zamówienia.
 3. Usługa Formularza Kontaktowego prowadzona jest na rzecz Klienta nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania, opinii bądź wniosku albo z chwilą anulowania składanego zapytania.
 4. Klient może zapisać się na listę mailingową w celu otrzymywania Newslettera podając adres e-mail. Adres e-mail Klienta wykorzystany będzie wyłącznie w celu wysyłania Newsletterów, informujących o aktualnej ofercie. Klient może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: sales@marketiv.agency lub skorzystanie z formularza kontaktowego na stronie barato.pl.
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Klientowi zabrania się:
  1. dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  2. korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Klientów,
  3. korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.
 6. Sprzedający może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Klienta, który w procesie rejestracji konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.

3. Warunki sprzedaży

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy pozostając w serwisie barato.pl dokonać wyboru produktów umieszczając je w Koszyku”, przejść do Koszyka, kliknąć przycisk „złóż zamówienia”, a następnie kierować się wyświetlanymi komunikatami.
 2. Zawarcie umowy możliwe jest w drodze „Szybkich zakupów” tj. poprzez złożenie zamówienia bez logowania, po podaniu prawdziwych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia.
 3. W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
 4. W celu realizacji zamówienia należy kliknąć przycisk „zapłać”, wybierając dogodną dla Klienta formę płatności (przedpłata na konto Sprzedającego). Kliknięcie przycisku skutkuje zawarciem umowy sprzedaży i powoduje obowiązek zapłaty ceny towaru powiększonej o koszty wysyłki, z wyjątkiem przypadku, gdy Klient zdecyduje się na odbiór osobisty zamówionego towaru (jeżeli Sprzedający przewiduje taką możliwość dla danego Towaru).
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 6. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy sprzedającego, Klient powinien dokonać płatności w terminie 7 dni. Po upływie terminu powyższego, Sprzedający może anulować zamówienie.
 7. Sprzedający spełnia świadczenie w terminie do 14 dni roboczych. Przez spełnienie świadczenia rozumie się dostarczenie towaru do Klienta lub poinformowanie o możliwości jego odbioru w siedzibie Sprzedającego, w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
 8. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby towary w Serwisie pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 9. Dostawa Towaru możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest odpłatna z wyłączeniem § 3 pkt. 11 pkt. a. Regulaminu.
 10. Dostawa towaru możliwa jest na następujące sposoby:
  1. poprzez przesyłkę kurierską DPD, UPS, InPost.
 11. Sprzedający oferuje następujące formy płatności:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,
  2. szybki przelew za pomocą płatności Sky-Shop. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  3. kartami płatniczymi Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, za pośrednictwem płatności Sky-Shop (W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego). Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 12. Klientowi zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki z towarem przed pokwitowaniem jej odbioru.
 13. Klient wyraża zgodę na wysyłanie faktur elektronicznych na podany przez siebie adres e-mail, która to zgoda może być w każdym czasie odwołana.

4. Prywatność

 1. Administratorem danych osobowych jest MARKETIV SP. Z O.O., ul. Zamknięta 10/1.5, 30-554 Kraków, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6793196359, REGON: 385503530, KRS: 0000827544. W sprawach dotyczących bezpieczeństwa Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami pod adresem e-mail: sales@marketiv.agency.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w następujących celach:
  1. w celu realizacji umowy sprzedaży   – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e oraz art. 9 ust. 1 lit f i g RODO,
  2. w celu realizacji naszych uzasadnionych prawnie interesów w postaci: dochodzenia i obrony przed ewentualnymi wzajemnymi roszczeniami, rozwijania oraz ulepszania naszych usług, rozliczania osób u nas zatrudnionych z realizacji powierzonych im zadań – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  3. w celu spełnienia przewidzianych prawem obowiązków – w szczególności w zakresie prawa podatkowego i prowadzenia dokumentacji rachunkowej oraz udzielania informacji uprawnionym organom wysuwającym takie żądanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom: osobom zatrudnionym u Administratora, biurom informacji gospodarczej, podmiotom prowadzącym giełdy wierzytelności, dostawcom usług hostingowych, dostawcom usług księgowych, dostawcom oprogramowania (w szczególności typu CRM oraz ERP), dostawcom usług telekomunikacyjnych, naszym podwykonawcom oraz podmiotom prowadzącym na naszą rzecz obsługę prawną lub windykacyjną, operatorom płatności elektronicznych, podmiotom prowadzącym działalność kurierską, Poczcie Polskiej.
 4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń pomiędzy Klientem a Administratorem z tytułu wykonania łączącej nas umowy lub do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z łączącą nas umową, w zależności od tego, który z terminów w odniesieniu do konkretnych danych będzie dłuższy.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
 6. Klient ma prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 i 18 RODO (w szczególności, gdy Klient uważa, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem).
 7. W przypadkach, w których dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora lub w interesie publicznym, Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania: w każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla celów marketingu bezpośredniego a w pozostałych przypadkach ze względu na szczególną sytuację Klienta.
 8. W przypadku przetwarzania danych Klienta w systemie informatycznym w celu realizacji umowy, Klient ma prawo do otrzymania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie, a także przekazania ich do innego wskazanego administratora.
 9. Jeżeli Klient uważa, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z prawem ma prawo do skontaktowania się z nami pod adresem e-mail: sales@marketiv.agency lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży oraz umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. Odmowa wskazania przez Klienta podstawowych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia.
 11. Administrator gromadzi następujące dane osobowe Klienta:
  1. Imię
  2. Nazwisko
  3. Nazwa firmy
  4. Adres
  5. Numer Telefonu
 12. W celu ochrony danych osobowych Klienta, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

5. Opisy i zdjęcia produktów

 1. Sprzedający udostępnia Klientowi ogólną informację o produktach znajdujących się w  Serwisie, zawierającą opis produktu zgodnie z informacjami rozpowszechnianymi przez producenta lub dystrybutora.
 2. Wygląd, a zwłaszcza kolor produktów prezentowanych na stronie w Serwisie może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu tych produktów w granicach właściwych dla rozbieżności występujących pomiędzy rzeczywistym wyglądem danej rzeczy, a jej wyglądem na zdjęciu.

6. Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy pozbawionej wad.
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta za  wadę fizyczną lub prawną towaru, będącego przedmiotem zamówienia.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową, w szczególności, gdy towar:
  1. nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedający przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 4. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej Klient ma możliwość alternatywnego skorzystania z następujących uprawnień:
  1. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy,
  2. żądania naprawy towaru lub wymiany na towar wolny od wad.
 5. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny nie przysługuje, jeżeli Sprzedający niezwłocznie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar lub dokona usunięcia wady. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli towar był uprzednio wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę.

7. Reklamacja towaru

 1. Reklamacje towaru z tytułu niezgodności towaru z umową należy zgłaszać w następujący sposób:
  1. adres korespondencyjny: MARKETIV SP. Z O.O., ul. Zamknięta 10/1.5, 30-554 Kraków.
  2. adres poczty elektronicznej: sales@marketiv.agency
 2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 3. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności towaru z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.
 4. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego. Zaleca się, aby dostarczenie towaru zostało poprzedzone poinformowaniem Sprzedającego o reklamacji.
 5. Reklamowany towar należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu postępowania reklamacyjnego, w sposób ustalony przez Sprzedającego, a wynikający wprost ze zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli towar nie zostanie odebrany w tym terminie,  Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

8. Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu, zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą techniczną.
 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.
 3. Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu w następujący sposób:
 1. adres korespondencyjny: MARKETIV SP. Z O.O., ul. Zamknięta 10/1.5, 30-554 Kraków.
 2. adres poczty elektronicznej: sales@marketiv.agency
 1. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz opisać w sposób możliwie szczegółowy  rodzaj stwierdzonej usterki bądź błędu Serwera.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

9. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem szczególnych ustaleń,  określonych w Regulaminie.
 2. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 4. W przypadku prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności (w tym również koszt wysyłki do Konsumenta) za pomocą takiego samego sposobu, jakim zapłaty dokonał konsument.
 6. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi nadwyżki kosztów dostarczenia wynikającej z wybrania sposobu innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, zaś do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące rezultatem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o prawach konsumenta, a w szczególności, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprzefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

10. Własność intelektualna

 1. Zawartość Serwisu stanowi przedmiot praw wyłącznych Sprzedającego i podlega ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z zawartości Serwisu przez Klienta możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego.
 3. Wszystkie prezentowane w Serwisie towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

11. Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:
  1. według miejsca zamieszkania pozwanego,
  2. według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,
  3. według miejsca wykonania umowy.
 2. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedającym, Strony mają prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów.

12. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r.  o prawach konsumenta,
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
  3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2017 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedający ma prawo dokonać zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu Klienta o tych zmianach.
 3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 11.01.2019 roku.

13. Wyłączenie stosowania niektórych postanowień regulaminu w stosunku do osób niebędących konsumentami

 1. Do Klienta niebędącego Konsumentem nie mają zastosowania postanowienia Regulaminu odnoszące się do uprawnień, które przepisy prawa przyznają wyłącznie konsumentom, a w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2. W stosunku do Klienta, niebędącego Konsumentem odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu powstałe między Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.